AVEBE Kartoffelstärkefabrik Prignitz / Wendland GmbH